هیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی