بسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج؛ برکت و لطف الهیبسیج؛ برکت و لطف الهی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی