بسیج؛ برکت و لطف الهی

تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیّه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد. ۲ آذر ۱۳۶۷

لا شک فی ان تشکیل قوات التعبئه الشعبیه فی نظام الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، کان من البرکات والالطاف الإلهیه التی منّ بها اللّه سبحانه علی الشعب العزیز والثوره الإسلامیه الإیرانیه. ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹

Certainly, the formation of the Basij in the Islamic Republic of Iran was a blessing favored by God to the dear nation and the Islamic Revolution of Iran. November 23, 1988

دریافت طرح
اشتراک بسیج؛ برکت و لطف الهی
کلیدواژه:
بسیجبسیج پس از انقلابانقلاب و نتایج آنملت ایران