کتاب | الف لام خمینیکتاب | الف لام خمینیباده در ساغر ما ریز که ما محرم رازیمباده در ساغر ما ریز که ما محرم رازیمامام تنها بودامام تنها بودکتاب | زندگی به سبک روح‌اللهکتاب | زندگی به سبک روح‌اللهحلقه‌ی گیسو و، ناز و، عشوه و، خال لبتحلقه‌ی گیسو و، ناز و، عشوه و، خال لبتاراده اماماراده اماممعجزه باورمعجزه باورجُز در میکده امید به راهی‌ نبودجُز در میکده امید به راهی‌ نبودامام به مردم متکی استامام به مردم متکی است امام خمینی صفحه 2