ملت مستقلملت مستقلصاحبخانه خوبصاحبخانه خوبخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندکلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاءکلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاءبا اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شدبا اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شدآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلامآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی