ملت مستقل

ملتی که بخواهد خودش روی پای خودش باشد، آزاد باشد، مستقل باشد، این ملت باید مهیا باشد برای اینکه بعد از پیروزی آن گرفتاریهایی که برای هر انقلابی حاصل می‌شود تحمل کند. هیچ انقلابی نمی‌شود مگر اینکه دنبالش گرفتاریها هست. ۳ اردیبهشت ۱۳۶۰

فیجب ان یکون الشعب- الذی یرید الاعتماد علی نفسه ویرید الحریه والاستقلال- مستعداً، حتی یتحمل المصاعب التی تحدث بعد کل ثوره، فلا تحدث ثوره بدون ان یکون وراءها مصاعب ومتاعب. ۱۸ جمادی الثانیه

A nation that wishes to stand up on its own strength and stay free and independent has to be geared up to ensure that after victory it is not afflicted with the same problems that were faced by all other revolutions. No revolution can expect to be free from post-victory issues to deal with. April ۲۳, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک ملت مستقل
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانمسئولیت ملتملت ایران