صاحبخانه خوب

به اینهایی که دارای املاک زیاد هستند و دارای ثروت زیاد هستند، به اینها عرض می‌کنم که یک قدری به حال این فقرا برسید، اینها را از خانه‌هایی که فرض کنید حالا نشستند شما دو هزار تومان می‌گیرید می‌گویید من سه هزار تومان می‌خواهم، خوب یک قدری کم [مصرف‌] بکنید اینها هم زندگی داشته باشند. این مستمندها قانع هستند به یک زندگی متوسط، بتوانند یک سایه سری داشته باشند.
01 فروردین 1362

دریافت طرح
اشتراک صاحبخانه خوب
کلیدواژه:
مسئولیت ملتساده زیستیفقرثروت