توسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد متخصص، مهمترین عامل در خودکفاییتوسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد متخصص، مهمترین عامل در خودکفاییساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان استساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان استنظر امام خمینی در مورد علم بدون تهذیبنظر امام خمینی در مورد علم بدون تهذیب عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی