علم و صنعت در خدمت ملت

ما می‌خواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشان باشند، نه برای کشاندن دانشگاه به طرف شرق یا طرف غرب. ما می‌خواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب. ۴ خرداد ۱۳۶۰

نحن نرید ان تربی الجامعه متخصصین مخلصین للشعب. لا من اجل جرّ الجامعه نحو الشرق او الغرب. فنحن نرید هذا العلم وهذه الصناعه وکل شی‏ء لخدمه الشعب، لا لخدمه الاجانب. ۲۰ رجب ۱۴۰۱

Our aim is to ensure that the experts that graduate from the universities are at the service of their nation instead of dragging the country toward the East or the West. Our aim is to ensure that our industries be at the service of the nation instead of serving alien powers. May 25, 1981

دریافت طرح
اشتراک علم و صنعت در خدمت ملت
کلیدواژه:
استقلالعلموابستگیصنعتدانشگاه و دانشگاهیان