نمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانههر قلبی لایق علم نیستهر قلبی لایق علم نیستبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدعلم در خدمت اسلام و کشورعلم در خدمت اسلام و کشوراهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعماربهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبیاساس فعالیت دانشجویاناساس فعالیت دانشجویانکوشش برای انحراف دانشجویانکوشش برای انحراف دانشجویان علم صفحه 2