باور نمیکنیمباور نمیکنیمخدمت ارزنده آیت الله منتظری به استکبار!خدمت ارزنده آیت الله منتظری به استکبار! با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده است با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده استرضایت چند لیبرال خودفروخته، باعث عدول از اصول نمی‌شودرضایت چند لیبرال خودفروخته، باعث عدول از اصول نمی‌شود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی