گرفتار یارانگرفتار یارانانتظار اسلام از جوانانانتظار اسلام از جوانانپیشروی جوانان برومندپیشروی جوانان برومندآگاهی نسل جوانآگاهی نسل جوانهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیددیروز از دشمن‌ها می‌ترسیدیم، امروز از دوست‌ها!دیروز از دشمن‌ها می‌ترسیدیم، امروز از دوست‌ها!بند"ط" وصیتنامه امام | نفوذی‌ها گاه، چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می‌کنندبند"ط" وصیتنامه امام | نفوذی‌ها گاه، چهل سال با مشی مقدّس بین مردم زندگی می‌کنندبند "ز" وصیتنامه امام | با جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنیدبند "ز" وصیتنامه امام | با جدیّت از نفوذ وابستگان به غرب و شرق جلوگیری کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی