هر کس هر چه می‌گوید باور نکنید

جوانهای ما توجه داشته باشند که هر کس هر چه می‌گوید باور نکنند. یکی از چیزهای بزرگی که اینها دارند، این است که سمپاشی کنند، به طوری که از این انقلاب ملت ما مایوس بشوند، و بگویند خوب کاری انجام نگرفته. 16 آبان 1358

شبابنا الاعزاء کونوا علی حذر، لا تصدقوا کل ما یقال. لان من اسالیب الاعداء نشر کل ما من شانه ان یبعث الیاس علی نفوس الناس من الثوره، فیروجون لدعایات من قبیل ان الثوره انتصرت وقام النظام الإسلامی، إلا انه لم یتحقق شی‏ء لحد الآن. ۱۶ ذی الحجه ۱۳۹۹

Our young adults must be alert and careful not to believe in what others say. They want to poison public opinion and disappoint us with the revolution. This is one of their important programs. They work to instill the idea in people that nothing has been done. November 7, 1979

دریافت طرح
اشتراک هر کس هر چه می‌گوید باور نکنید
کلیدواژه:
بصیرتخودباوریانقلاب اسلامی ایرانجوانانجوانان و وظایفجوانان و بصیرتانقلاب اسلامی و تحول جوانانروحیه انقلابیامیدما میتوانیمپیشرفت