انتظار اسلام از جوانان

اسلام چشمش را به این جوانان دوخته و از آنها انتظار دارد؛ انتظار نصرت و یاری، انتظار شکستن توطئه توطئه گران. ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن الإسلام یتطلّع إلی هولاء الشباب ویتوقع منهم الکثیر. یتوقع منهم النصره والمعونه، یتوقع منهم إحباط تآمر المتآمرین. ۲۵ جمادی الاول ۱۳۹۹

Islam has set its eyes on these young men and has expectations of them; expectations of victory and help; expectations of the defeat of the plots of conspirators. April 23, 1979

دریافت طرح
اشتراک انتظار اسلام از جوانان
کلیدواژه:
بصیرتاسلامجوانانجوانان و وظایفجوانان و بصیرتدانشجویان