یکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهاز بزرگترین جنایات آمریکااز بزرگترین جنایات آمریکاخیانت به مملکتخیانت به مملکتبی‌آبرویی برای کشوربی‌آبرویی برای کشورای سران اسلام، به داد اسلام برسیدای سران اسلام، به داد اسلام برسیددادگاه ایران حق محاکمه ندارددادگاه ایران حق محاکمه ندارداستقلال ما را فروختنداستقلال ما را فروختندمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهداگر شاه ایران، یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد؛ بازخواستش می‌کننداگر شاه ایران، یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد؛ بازخواستش می‌کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی