ما خودمان را نساختیم...ما خودمان را نساختیم...آماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌهر چه نکوست از اوستهر چه نکوست از اوستای اهالی شهرستان مردگان، به خود آیید!ای اهالی شهرستان مردگان، به خود آیید!اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِانْوَرِهِاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِانْوَرِهِاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهاخنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع) خداشناسی صفحه 2