جنگ پابرهنگان

جنگ ما، جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابریهای دنیای سرمایه داری و کمونیزم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانیهای مرفهین و حاکمان بی‌درد کشورهای اسلامی است. 13 تیر 1367

انما هی الحرب الذی یخوضها دیننا ضد الظلم والجور، حربنا حرب الإسلام ضد ظلم وغطرسه العالمین الراسمالی والشیوعی .. حربنا حرب الحفاه ضد المرفهین وحکّام الدول الإسلامیه الذین لا یعرفون معنیً للالم. ۱۹ ذی القعده ۱۴۰

Our war is the war of our school of thought against all forms of oppression and tyranny. Our war is the war of Islam against all the inequalities of the capitalist and communist world. Our war is the war of barefootedness against the luxuries of the indolent wealthy and rulers of the Muslim countries. July ۴, ۱۹۸۸   

دریافت طرح
اشتراک جنگ پابرهنگان
کلیدواژه:
دفاع مقدساستکبار جهانیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام و ظلم ستیزیدفاع مقدس و دشمندفاع و ایستادگینظام سلطهسرمایه داریجنگ تحمیلیظلممبارزه با استکبارنفی استکبار