حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهمقدسین روحانی‌نمامقدسین روحانی‌نمابرکات جنگبرکات جنگباید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمعمل به شعار مرگ بر آمریکاعمل به شعار مرگ بر آمریکاآیات شیطانیآیات شیطانیپیشتازی علمای اسلامپیشتازی علمای اسلاممجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتمجاهدات علمی و فرهنگی روحانیت روحانیت صفحه 3