پیشتازی علمای اسلام

در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی، علمای اسلام اولین کسانی بوده‌اند که بر تارک جبین‌شان خون و شهادت نقش بسته است. 3 اسفند 1367

فی کلّ نهضه و ثوره إلهیه و شعبیه کان علماء الإسلام یقفون فی طلیعه المواجهه حیث خط علی جباههم الدّم و الشّهاده. 15 رجب ۱۴۰۹

In every divine and popular movement and revolution, the 'ulama' of Islam have been the first persons who have drawn blood and martyrdom on top of their foreheads. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک پیشتازی علمای اسلام
کلیدواژه:
شهادتعلمای اسلامیروحانیتمنشور روحانیت