برای عدالتبرای عدالتراس اهدافراس اهدافمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتهااسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرکبزرگترین عیدبزرگترین عیدانسان اسلامیانسان اسلامیریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)حمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشد عدالت صفحه 2