راس اهداف

توفیق و تایید شما جوانان غیور و سایر دانشجویان و روشن‌بینان که در راه اهداف مقدسه اسلام- که در راس آن بسط عدالت اجتماعی و رفع بیدادگریها و بی‌فرهنگیهاست- کوشش می‌کنید، از خداوند تعالی خواستارم.
 02 مهر 1354

دریافت طرح
اشتراک راس اهداف
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایفجوانان و بصیرتاسلام و ظلم ستیزیعدالتعدالت اجتماعی