حکم اعدام شیخحکم اعدام شیختوجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتسرمنشا همه کمالاتسرمنشا همه کمالاتبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!تذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرمادر بتهامادر بتهادو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امدو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشودتحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشود نفس صفحه 2