حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!

شما جوان‌ها باید خودتان را مهیا کنید برای آتیه. شما برای آتیه اسلام باید به درد بخورید. دست‌های دشمن‌های کثیر برای شما هست از هر طبقه. مجهز بشوید؛ تهذیب کنید خودتان را آقا. اخلاقتان را تهذیب کنید. حب دنیا را از دلتان بیرون کنید. شهریور ۱۳۴۶

ایها الشباب علیکم بالاستعداد للمستقبل یجب ان تخدموا مستقبل الإسلام إن العدو یخطط لکم جهزوا انفسکم وهذبوها وهذبوا اخلاقکم وامحوا حب الدنیا من قلوبکم. جمادی الاول ۱۳۸۷

You young people should prepare yourselves for the future. You should make yourselves beneficial for the future of Islam. The hands of many enemies await you from all classes. Prepare yourselves, reform yourselves, and purify your morals. Throw the love of the world out of your hearts. September 1967

دریافت طرح
اشتراک حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!
کلیدواژه:
اخلاقجوانانجوانان و وظایفنفساصلاح نفستهذیبحب نفستزکیه نفس