تنها نجات دهندهتنها نجات دهندهحکم اعدام شیخحکم اعدام شیختوجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتسرمنشا همه کمالاتسرمنشا همه کمالاتبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!تذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرمادر بتهامادر بتهادو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امدو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌ام نفس صفحه 2