22 بهمن باید سرمشق ما باشد22 بهمن باید سرمشق ما باشدمردم همچون گذشته پشتیان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند و در ۲۲بهمن دشمنان انقلاب را شگفت زده کردندمردم همچون گذشته پشتیان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند و در ۲۲بهمن دشمنان انقلاب را شگفت زده کردندتا با این شور و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد رسیدتا با این شور و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد رسیدانقلاب نوید فتح مبین، امید است به حکومت منجی آخر الزمان متصل شودانقلاب نوید فتح مبین، امید است به حکومت منجی آخر الزمان متصل شودکوچکتر از آنم که زبان به تقدیر ملت بگشایمکوچکتر از آنم که زبان به تقدیر ملت بگشایمخورشید ۲۲ بهمنخورشید ۲۲ بهمن عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی