مقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذ

اتهام امریکایی و روسی و التقاطی، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن و حِلیّت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر می‌شود؟ از آدمهای لا مذهب یا از مقدس‌نماهای متحجر و بیشعور؟! فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان و اظهار طعنها و کنایه‌ها نسبت به مشروعیت نظام کار کیست؟ کار عوام یا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ از به ظاهر معممین یا غیر آن؟ بگذریم که حرف بسیار است. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه‌هاست. 3 اسفند 1367

امیرکی وسوفیتی والتقاطی، وتحلیل الحرام وتحریم الحلال، وقتل النساء الحوامل، وتحلیل القمار والموسیقی؛ مَنْ الذی یروج لها؟ هل یروج لها الاشخاص عدیمو الدین ام المتظاهرون بالقداسه المتحجرون عدیمو الشعور؟ مَنْ الذی یقف وراء تحریم محاربه اعداء الله، وإساءه استغلال ثقافه الشهاده والشهداء، واللجوء إلی الطعن والکنایه تجاه مشروعیه النظام؟ هل هم العامه ام الخاصه؟ والی مَنْ ینتسبون هولاء االخاصه؟ وهل هم من المعممین او غیرهم؟. لنترک هذا فالحدیث یطول. کل هذا نتیجه لنفوذ الاجانب إلی الحوزات وثقافتها. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

By the way, from whom that the American, Russian and eclectic accusations, as well as the accusation of making lawful what is unlawful and vice versa, and the accusation of killing pregnant women and sanctioning of gambling and music would be issued? From the irreligious persons, or from the intransigent and foolish sanctimonious ones?! Declaring aloud the unlawfulness of fighting with the enemies of God, calling in requisition the culture of martyrdom and the martyrs, and expressing sarcasms and ironies regarding the legitimacy of the system are done by whom? Done by the common or specific people? Specifically by which group? By those who are apparently having turbans( `ammameh ), or those who have no turbans? Let it be as too much has already been said. All of these are the product of influence of foreigners at the site and educational system of the seminaries. February ۲۲, ۱۹۸۹

دریافت طرح
اشتراک مقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذ
کلیدواژه:
نفوذروحانیت و آفت‌هاروحانیتمنشور روحانیت