فوت مصطفی از الطاف خفیه الهی استفوت مصطفی از الطاف خفیه الهی استمخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقامخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقامنسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارندمنسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی