قیام برای خداقیام برای خداپیروزی نزدیک استپیروزی نزدیک استتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودبر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشوریدقیام جهانی مستضعفینقیام جهانی مستضعفینهمبستگی ملت‌ها در مبارزههمبستگی ملت‌ها در مبارزهامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهی قیام برای خدا صفحه 2