فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!مقام امیرالمومنین علیه‌السلاممقام امیرالمومنین علیه‌السلامحضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استحضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استشیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالبالگوی حکومت اسلامیالگوی حکومت اسلامیغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشدتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی