شیعه علی بن ابی طالب

ما که می‌گوییم که شیعه علی بن ابی طالب هستیم، باید ببینیم که شیوه علی بن ابی طالب چی بود. همین علی بن ابی طالب بیست و چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او غاصب مقام بودند، برای این که مصالح اسلام اقتضا می‌کرد. اگر حضرت آن وقت می‌خواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود. مایی که می‌گوییم مسلمان هستیم، باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم، نه مصالح شخصی خودمان را. باید ببینیم که امروز ضربه زدن به مجلس شورای اسلامی، ضربه زدن به شورای نگهبان، ضربه زدن به‌ رئیس جمهور، ضربه زدن به دولت اسلامی، این می‌سازد با شیعه بودن با علی بن ابی طالب؟ ۲۳ شهریور ۱۳۶۳

نحن الذین نقول: إننا مسلمون شیعه علیّ بن ابی طالب (ع) یجب علینا ان ننظر إلی مسلکه. علیّ بن ابی طالب(ع) الذی قد سایر غاصبی حقه مده عشرین سنه ونیّف من اجل مصلحه الإسلام، لانَّ مصلحه الإسلام اقتضت ذلک، فلو کان عارضهم ووقف ضدّهم لتعرض الإسلام للخطر، ونحن الذین نقول: إننا مسلمون یجب ان ناخذ مصالح الإسلام بنظر الاعتبار لامصالحنا الشخصیه، یجب ان نلحظ هل انَّ توجیه الضربه لمجلس الشوری الإسلامی، ولمجلس صیانه الدستور، ولرئیس الجمهوریه، ولحکومه الجمهوریه الإسلامیه، هل ینسجم ذلک مع کوننا شیعه علیّ بن ابی طالب(ع)؟ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۴

We who claim to be Muslim and shi'ah of Ali ibn Abi Talib should see what the style of Ali ibn Abi Talib was. Ali ibn Abi Talib whom in his place tolerated those whom he considered to be usurper of Caliphate for 20 or so years for the interests of Islam. Islamic interests necessitate so. If the Imam wanted to show hostility at that time, Islam would be at stake. We who claim to be Muslim should consider Islamic interests, not our personal interests. We should see if dealing a blow at the Islamic Consultative Assembly, Guardian Council, president and Islamic government conforms to the claim to be a shi'ah of Imam Ali? September 14, 1984

دریافت طرح
اشتراک شیعه علی بن ابی طالب
کلیدواژه:
اسلاممصلحتامام علی (ع)حفظ اسلامغدیرخم