وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!در امتداد تاریخدر امتداد تاریخ‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏خطبه‌‎های تاریخیخطبه‌‎های تاریخیپیشوایان صبرپیشوایان صبرتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیامدیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستفداکاری و خونفداکاری و خون محرم و عاشورا صفحه 2