معنای روضهمعنای روضهبرکت روح اللهبرکت روح اللهجلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادجهاد در راه خدا و برای خداجهاد در راه خدا و برای خداقیام انقلاب‌سازقیام انقلاب‌سازمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتجنگ برای نمازجنگ برای نمازسید الشهدا مذهب را بیمه کردسید الشهدا مذهب را بیمه کردسیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته استسیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته است محرم و عاشورا صفحه 3