علیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاهیهات منا الذلههیهات منا الذلهحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشداستقلال ما را فروختنداستقلال ما را فروختندمساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتیمساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتیتلالو شکوه و عظمتتلالو شکوه و عظمتباید بنای بر این بگذاریم که احتیاجمان را از غیر خدا سلب کنیم. که محتاج به دشمنمان نباشیم.باید بنای بر این بگذاریم که احتیاجمان را از غیر خدا سلب کنیم. که محتاج به دشمنمان نباشیم.سیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم سیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم چقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکا عزت صفحه 2