هیهات منا الذله

تردیدی نیست که از نظر شیوه تفکر اسلامی مرگ از زندگی ذلت‌بار بهتر است و در وضع کنونی برای ما جز ادامه پیکار با همه نیروها و امکاناتمان راهی وجود ندارد تا عزت و شرافت خود و آیندگان را در طول تاریخ با عظمت اسلامی به دست آوریم. ۱۹ مهر ۱۳۴۷

لاشک فیه واستناداً لطریقه الاسلام فی التفکیر ان الموت افضل من الحیاه المذله، وعلیه فلیس امامنا حالیاً سوی مواصله الجهاد بکافه طاقاتنا وامکانیاتنا المتاحه لتحقیق العزه والکرامه التی کانت نصیبنا طوال تاریخ الاسلام العظیم لاجیالنا القادمه. ۱۸ رجب ۱۳۸۸

There is no doubt that in the Islamic thought, death is preferable to life in contempt. Under the status quo, no solution is left to us but to fight with all our strengths and possibilities so that we can earn the honor and dignity for ourselves and those coming in the course of the splendid history of Islam. October 11, ۱۹۶۸

دریافت طرح
اشتراک هیهات منا الذله
کلیدواژه:
امام حسین (ع)قیام حسینیاسلام مکتب قیام و مبارزهفلسطینعزتمبارزهقدس شریفذلتمبارزه علیه اسرائیل