فقر، فخر است...فقر، فخر است...صاحبخانه خوبصاحبخانه خوبیار دلفریبیار دلفریبخرج پهلوی از کیسه ملتخرج پهلوی از کیسه ملتدفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خوندرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافتذکر به اهالی و ثروتمندانتذکر به اهالی و ثروتمندانخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی