خرج پهلوی از کیسه ملت

شماها در کاخ‌های مجللی که در هر چند سال تغییر مکان داده و با میلیون‌ها تومان خرج‌های گزاف که تصورش برای ملت ممکن نیست، نشسته‌اید و مخارج آن را از کیسه این ملت بدبخت اخاذی نموده‌اید و ناظر فقر و گرسنگی ملت، ورشکستگی بازار، بیکاری جوانان فارغ التحصیل هستید. ۲۶ فروردین ۱۳۴۶

انتم فی قصورکم الفخمه التی تغیرونها فی کل بضعه اعوام بملایین التومانات من النفقات التی لا یمکن للشعب مجرد تصورها، تعکفون علی جمع کل ذلک من جیوب المواطنین البائسین وتنظرون باعینکم جوع الشعب وانهیار البازار(السوق) وبطاله الشبان والخریجین وتدهور الزراعه واختلال اوضاع السوق. ۴ محرّم ۱۳۸۷

You occupy luxurious palaces and move from one palace to another once every few years where you spend extravagant millions of tumans that you embezzle from this miserable nation that is beyond its imagination. There, you witness the poverty and hunger of this nation, the bankruptcy of the bazaar, the unemployment of the university graduates. April ۱۵, ۱۹۶۷

دریافت طرح
اشتراک خرج پهلوی از کیسه ملت
کلیدواژه:
محرومینمستضعفینرژیم پهلویفقراشرافیتکاخ نشینکاخ نشینی و کوخ نشینیاشرافی گریجنایات پهلوی