انسان سازی انسان سازی در دام تار عنکبوتیمدر دام تار عنکبوتیممکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامتوجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتسرمنشا همه کمالاتسرمنشا همه کمالاتمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی