مردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشند

مردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشند. اگر معنویت در کار نباشد و همه مربوط به مادیت باشد، هر جا آخور بهتر است سر آن آخور می‌روند و لو اینکه آن آخور را آمریکا برایش درست کند. اینهایی که #خیانت به مملکت ما کردند و همه چیز ما را بردند، اینها پیششان فرق نمی‌کرد که آمریکا به آنها مادیت را بدهد یا از یک راه صحیحی باشد. ۲ خرداد ۱۳۵۸

إن الذین یستطیعون إنقاذ بلدهم و شعبهم، هم الذین یملکون المعنویات. إذا لم تکن المعنویات و کان کل شی‏ء مرتبط بالمادیات، فحینئذ اینما کان العلف افضل فإنهم سیذهبون وراءه حتی ولو کانت امریکا هی التی اعدَّته. إن الذین خانوا بلدنا و نهبوا جمیع ما نملکه لا فرق عندهم بین ان تکون #امریکا هی التی تقدم لهم او ان یحصلوا علیها من طریق صحیح. ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۹

The kinds of people who can protect their own country and save their national identity are the ones who are imbued with spirituality. If there is no spirituality in people and material worldliness is the ultimate objective for the people of a country, then they would stick their heads in any feedbag even when that feedbag has been fashioned for them by the Americans for that matter. For those individuals who betrayed our people and plundered all our national wealth, it made no difference whether the Americans gave them recreational parks or whatever you may call it, or they were obtained through a proper way. 23 May 1979

دریافت طرح
اشتراک مردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشند
کلیدواژه:
امام خمینیمعنویتآمریکاخیانتمادیات