معجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدآماده برای شهادتآماده برای شهادتجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیآسیبی به شما نخواهد رسیدآسیبی به شما نخواهد رسیدتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانآماده برای شهادتآماده برای شهادت تحول روحی جوانان صفحه 2