تنها نجات دهندهتنها نجات دهندهآماده شهادتآماده شهادتمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدهیچ آسیبی به شما نخواهد رسیدآماده برای شهادتآماده برای شهادتجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیآسیبی به شما نخواهد رسیدآسیبی به شما نخواهد رسید تحول روحی جوانان صفحه 2