با سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!زیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استزیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استاستفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی