شب عبودیتشب عبودیتدعای کمیل و مناجات شعبانیهدعای کمیل و مناجات شعبانیهاهتمام به دعااهتمام به دعاهمچو ریسمانهمچو ریسمانخم ابروی کجتخم ابروی کجتادعیه‌ی ائمهادعیه‌ی ائمهادعیه، قرآن صاعدادعیه، قرآن صاعدحاضر دیدن خدا در همه جاحاضر دیدن خدا در همه جاشب‌ها مجالس داشته باشیدشب‌ها مجالس داشته باشید ادعیه و مناجات صفحه 2