تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!

در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح اخلاق برنامه تنظیم کنید؛ استاد اخلاق برای خود معین نمایید؛ جلسه وعظ و خطابه، پند و نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمیتوان مهذب شد.

کتاب جهاد اکبر ، صفحه 23

دریافت طرح
اشتراک تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!
کلیدواژه:
اخلاقتهذیبتزکیه نفس