اسطوره‌های سرنوشت سازاسطوره‌های سرنوشت سازجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی