فیلم

ملتها

امروز قدرتها باید گوش کنند به حرف ملتها
ایران دولتش، ملتش، تمام اقشارش با هم هستند
دنیا علیل است
ملت‌ها خودشان باید قیام کنند
اگر بشر راه خودش را پیدا بکند، خداوند پیروزی را به او نشان می‌دهد
ما کشورمان جز خدای تبارک و تعالی پناهی ندارد
مستضعفان جهان را آگاه کنید
ملتها باید از جا برخیزند
سران کشورها مانع پیشرفت کشورها هستند
بیشتر