فیلم
 
کلیدواژه:

ملتها باید خودشان راجع به این مسائل قیام کنند. برای اینکه دولتها هم غالباً- الّا کمی اگر باشد- آنها هم دستشان با همان ابرقدرتها توی هم است و لهذا، می‌بینید که این طور جنایاتی که از امریکا واقع می‌شود، مسلمانها- یعنی، دولتهای اسلامی- هیچ از خودشان یک گرایشی نشان نمی‌دهند. گاهی هم اگر یکی‌شان یک چیزی بگوید، یک حرفی‌ است، بیش از یک حرف نیست. شما دیدید که امریکا با این جوانهای عزیز ما، با این دخترها، با این پسرها، با این دانشجوهای عزیز، چه رفتار وحشیانه‌ای کرد، و آنها چه شجاعتی در مقابل پلیس امریکا از خود نشان دادند و در مقابل همه قدرتهایی که آنجا بود و همه پلیسها و همه دستگاههای انتظامی، اینها با مشت گره کرده ایستادند، تحمل کتکها را کردند، تحمل جنایتهای امریکا را کردند، لکن از آن مسئله‌ای که پیش آنها «مساله» بود، اصلًا نگذشتند. مسلمین باید از این جوانها، از این جوانهایی که از ایران در خارج هست، چه در انگلستان و چه در اروپا و چه در امریکا هست، تنبّه پیدا کنند که باید چه کرد. ما دولتها را ازشان مایوس هستیم، لکن ملتها میزانند. ملتها در مقابل این جنایتی که امریکا کرده است و اخیراً هم انگلستان نسبت به این جوانهای غیور ما، چه نشان دادند؛ چه عکس العملی نشان دادند؟ اگر در بلادی باز عکس العملی بود، از جوانهای ایرانی و گاهی هم از آنها بود. اما ملتها خیلی عکس العملی نشان ندادند، این برای آن است که ملتهای اسلامی باز تنبّه به این پیدا نکردند که تعلیمات اسلام چیست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: