فیلم

حاکمیت مردم در نظام اسلامی

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
کودتا، جدایی مردم از حکومت
همه خودشان را خدمتگزار بدانند
با برادرانتان خوب رفتار کنید
بیشتر