فیلم
 
کلیدواژه:

کودتا در یک کشوری واقع می‌شود که آن کشور یک حکومتی دارد جدای از مردم و مردم هیچ کاری به آن حکومت ندارند یا ناراضی هستند که- غالباً- هم ناراضی هستند. اینجا یک تضاد و تعارضی بین سران کشور و حزبها- مثلًا- یا صاحب‌منصبهای‌ لشکری یا اشخاص سیاسی کشور واقع می‌شود و ملت حضور ندارند در آنجا. اینها حضور ملت را نمی‌فهمند یعنی چه؛ یا می‌فهمند و از بس که حب جاه دارند و حب مال دارند دست و پا می‌زنند که شاید- شاید در یکصد احتمال یکی- بتوانیم. اینها نمی‌دانند که فرق است ما بین قیامهای سیاسی، قیامهای ملی، قیامهایی که برای آمال دنیایی است با این نهضت اسلامی. نهضت اسلامی ایران ابداً، نه ملیت و ملیتگرایی- خصوصاً، به آن معنای فاسدش- در آن دخالت داشت و دارد و نه احزاب سیاسی و طبقه روشنفکر و این مسائلی که در سایر جاها هست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: