فیلم

جیمی کارتر

انتظار مستضعفین جهان از پاپ‌
لزوم بازخواست پاپ از سران امریکا
آمادگی جمهوری اسلامی برای محاکمه محمدرضا پهلوی در حضور پاپ
خواست انسانی ملت ایران‌
لزوم تلاش پاپ برای نجات ملت مسیح‌
خیانت بختیار به ملت ایران
نهراسیدن از تهدید نظامی و محاصره اقتصادی‌
آزادی کارکنان سفارت آمریکا در ازای تحویل شاه به ایران
امتناع کارتر از تحویل شاه مخلوع به ایران
بیشتر