عکس

محمدعلی رجایی

جماران

امام خمینی(ره) در منزل محل سکونت خویش در جماران. در تصویر محمدعلی رجایی، سید احمد خمینی و بهزاد نبوی دیده می‌شوند.

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم