مسجد امام بازار تهران

مسجد امام بازار تهران

دعا برای سلامتی و شفای امام

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایمحمدتقی فلسفیحسن صانعیسید هاشم رسولی محلاتیعباس شیبانیمحمدرضا توسلیسید محمدباقر حکیمعلی اکبر آشتیانیحیدرعلی جلالی خمینیمحسن رضایی دریافت عکس